Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká kromě těchto stránek i veškerých dalších stránek vlastněných, provozovaných nebo ovládaných společností Stanley Black & Decker nebo kteroukoli z jejích přidružených organizací (dále jen „stránky skupiny STANLEY“). V rámci demonstrace své snahy o ochranu soukromí uživatelů svých stránek se společnost Stanley Black & Decker rozhodla stanovit a zveřejnit následující pravidla pro zpracování informací a ochranu soukromí:
1. Jaké identifikovatelné osobní informace Stanley Black & Decker shromažďuje.
2. Jaké identifikovatelné osobní informace shromažďují prostřednictvím těchto webových stránek třetí strany.
3. U které organizace se informace soustřeďují.
4. Jak Stanley Black & Decker informace využívá.
5. Komu dalšímu může Stanley Black & Decker informace o uživatelích poskytovat.
6. Jaké možnosti mají uživatelé v souvislosti se shromažďováním, využíváním a distribucí těchto informací.
7. Jaká bezpečností opatření jsou použita na ochranu informací svěřených společnosti Stanley Black & Decker proti ztrátě, zneužití nebo pozměnění.
8. Jak mohou uživatelé opravit případné nepřesnosti v uložených informacích.
V případě, že uživatelé mají jakékoli otázky nebo pochybnosti týkající se tohoto prohlášení, měli by nejprve kontaktovat evropského správce obsahu (Content Manager Europe) prostřednictvím emailu stanleywebeurope@stanleyworks.com. Další možností je zatelefonovat na číslo +420 261 009 780, nebo napsat na adresu:
STANLEY Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika


SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ
Výlučným vlastníkem informací shromážděných prostřednictvím stránek skupiny STANLEY je Stanley Black & Decker. Společnosti Stanley Black & Decker získává informace o našich uživatelích na několika místech našich webových stránek.
Uživatel může být požádán o vyplnění registračního formuláře, kterým je podmíněno využívání webových stránek. Uživatelé se mohou přihlásit k odběru informačních a marketingových materiálů společnosti STANLEY a jejích přidružených organizací buď poštou nebo e-mailem. Při přihlášení k odběru jsou od uživatele požadovány kontaktní informace (jméno, adresa, e-mailová adresa apod.). Tyto informace využíváme ke kontaktování našich uživatelů v souvislosti se službami nabízenými na našich stránkách, o které uživatel vyjádřil svůj zájem. Poskytování demografických informací (jako např. výše příjmu) je dobrovolné, ale doporučené, protože nám pomáhá přizpůsobovat nabízené služby na míru konkrétnímu uživateli.


VYUŽITÍ INFORMACÍ
Informace získané pomocí souborů cookies, protokolových souborů („logů“), případně softwaru třetích stran pro sledování pohybu na webových stránkách ukládáme ve formě profilů našich uživatelů. Profil představuje uložené informace, které vedeme o jednotlivých uživatelích a jejich preferencích na našich stránkách. Získané informace v žádném případě NEJSOU propojeny s konkrétními uživateli a jejich identifikovatelnými osobními údaji. Data jsou využívání pro zlepšení obsahu a jeho uspořádání pro všechny uživatele. Informace z profilů poskytujeme třetím stranám výhradně v agregované podobě.


SOUBORY COOKIES
„Cookie“ je malý datový soubor uložený v počítači uživatele navázaný na informaci o uživateli. Využíváme jednorázové ID cookies nebo trvalé. U jednorázových ID cookies platí, že jakmile uživatel zavře internetový prohlížeč, soubor jednoduše zanikne. Trvalé cookies jsou malé textové soubory uložené na pevném disku uživatelova počítače po delší dobu. Soubory cookies je možné odstranit podle instrukcí v nápovědě ke konkrétnímu internetovému prohlížeči. Aby uživatel mohl přistupovat ke službách na našich webových stránkách, vyjadřuje tímto souhlas s přijímáním souborů cookies.


PROTOKOLOVÉ SOUBORY („LOGY“)
Podobně jako většina standardních webových serverů i náš systém používá protokolové soubory, které obsahují informace o IP adresách, typu prohlížeče, poskytovateli internetového připojení (ISP), stránkách, z kterých uživatel přichází a na které odchází, typu počítačové platformy, datu a času, jakož i počtech kliknutí, které se využívají k analýzám trendů, ke správě webové prezentace, ke sledování agregovaného pohybu uživatele, a dále obecné demografické informace pro agregované využití. IP adresy atd. nejsou spojeny s identifikovatelnými osobními údaji. K analýze pohybu uživatelů prostřednictvím protokolových souborů využíváme program (utilitu) WebTrends®.


SOUBORY CLEAR GIFS
Naše společnosti a případně i naši inzerenti (třetí strany) někdy využívají softwarovou technologii obrazových souborů zvaných „clear gifs“, umožňující lepší správu obsahu našich webových stránek, protože nám říkají, jak je který obsah účinný. Soubory clear gifs jsou miniaturní obrázky s unikátními identifikátory, které se funkcí podobají souborům cookies a používají se ke sledování pohybu uživatelů internetových stránek. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy je skutečnost, že soubory clear gifs jsou na stránce neviditelné a jsou mnohem menší (zhruba jako tečka na konci této věty). Soubory clear gifs nejsou svázány s uživatelskými identifikovatelnými informacemi a používají se k získávání agregovaných informací o pohybu a obecných demografických údajů opět k agregovanému využití.
Soubory clear gifs dále používáme v našich e-mailech ve formátu HTML k zjišťování, které z našich e-mailů uživatelé otevřeli. To nám umožňuje měřit úspěšnost konkrétních způsobů komunikace a účinnost našich marketingových kampaní. Jestliže se uživatelé chtějí odhlásit z odebírání těchto e-mailů, mohou tak učinit v sekci odhlášení z odběru.


ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Příležitostně zasíláme informace o produktech, službách a speciálních akcích a také náš informační zpravodaj. S ohledem na soukromí našich uživatelů nabízíme možnost odhlášení ze zasílání těchto materiálů. Podrobnosti viz odstavec Možnost volby/odhlášení.


MOŽNOST VOLBY/ODHLÁŠENÍ
Uživatelé našich webových stránek jsou vždy informování, jestliže o nich jakékoli jiné strany sbírají údaje. Činíme tak proto, aby si uživatelé mohli vybrat, jestli chtějí pokračovat ve využívání služeb, které vyžadují zapojení třetích stran. Uživatelé mohou být požádáni o odhlášení z distribučních seznamů Stanley Black & Decker a ze zasílání informačních nebo propagačních materiálů, zpravodajů, e-mailů atd. zasláním e-mailu na adresu stanleywebeurope@stanleyworks.com.


ODKAZY
Tyto webové stránky obsahují odkazy (linky) na jiné stránky. Mějte prosím na paměti, že my, společnost Stanley Black & Decker, neodpovídáme za principy ochrany osobních údajů takovýchto jiných stránek. Doporučujeme uživatelům, aby si dávali pozor, kdy opouštějí naše stránky, a seznámili se s prohlášeními o ochraně osobních údajů každé webové stránky, která shromažďuje identifikovatelné osobní informace. Toto prohlášení se vztahuje výlučně na informace poskytnuté těmto webovým stránkám. Na některé z našich obchodních partnerů odkazují linky přímo z našich stránek a vzhledem k podobnému designu a použitým barvám mohou jejich stránky působit dojmem, že je provozuje přímo Stanley Black & Decker (např. www.STANLEYGear.com).


PRŮZKUMY A SOUTĚŽE
Naše stránky příležitostně žádají od uživatelů informace formou průzkumů a soutěží. Účast v těchto průzkumech a soutěžích je naprosto dobrovolná a uživatel má proto svobodu volby, jestli chce nebo nechce tyto informace poskytnout. Požadované informace typicky obsahují kontaktní údaje (např. jméno a poštovní adresa) a demografické údaje (např. PSČ). Kontaktní informace jsou poskytovány sponzorům soutěží a průzkumů, aby mohli informovat vítěze a předávat ceny. Informace získané v průzkumech budou použity pro monitorování a zdokonalování našich stránek a zvyšování uživatelské spokojenosti. Pokud identifikovatelné osobní informace poskytujeme třetím stranám, vždy na to uživatele předem upozorňujeme a dáváme jim v této věci na výběr. Ačkoli někdy pro organizování průzkumů a soutěží využíváme prostředníky, tito nesmějí osobní údaje uživatelů využívat pro žádné další účely.


ODESLAT TUTO STRÁNKU E-MAILEM
Jestliže se uživatel rozhodne využít naší služby a upozornit nějakého známého na naše stránky, požádáme jej o jméno a e-mailovou adresu tohoto známého. Společnost Stanley Black & Decker známému automaticky pošle jediný e-mail, kterým ho pozve k návštěvě svých stránek. Stanley Black & Decker poskytnuté informace uchovává výhradně pro účely zaslání tohoto jednoho e-mailu. Dotyčná osoba může společnost Stanley Black & Decker kontaktovat na adrese stanleyweb@stanleyworks.com a požádat o odstranění svých údajů z naší databáze.


ZABEZPEČENÍ
Tyto webové stránky se snaží maximálně chránit informace o svých uživatelích. Když uživatelé poskytují prostřednictvím stránek své citlivé údaje, tyto informace jsou chráněny jak online, tak off-line.
Zatímco na internetu chráníme citlivé informace pomocí šifrování SSL, děláme také vše, co je v našich silách, abychom ochránili informace o našich uživatelů i v režimu off-line. Žádné citlivé údaje našich uživatelů (nejen citlivé informace zmíněné výše) nesmí opustit prostor našich kanceláří. Souhlas s přístupem k identifikovatelným osobním údajům se uděluje pouze zaměstnancům, kteří tyto informace potřebují k provedení konkrétního úkolu. A nakonec i servery, na kterých jsou uloženy identifikovatelné osobní údaje, se nacházejí na zabezpečeném místě.
Uživatelé, kteří mají nějaké otázky související se zabezpečením našich webových stránek, nás mohou kontaktovat e-mailem na adrese stanleywebeurope@stanleyworks.com.


INFORMACE O ZMĚNÁCH
Jestliže dojde ke změnám v našich pravidlech pro ochranu osobních údajů, zveřejníme tyto změny jak v textu tohoto prohlášení, tak na naší domovské stránce a na dalších vhodných místech, aby naši uživatelé vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých podmínek (pokud vůbec) je sdělujeme někomu dalšímu. Informace budeme vždy využívat ve shodě s těmi pravidly o ochraně osobních údajů, na jejichž základě byly získány.
Jestliže však budeme potřebovat identifikovatelné osobní údaje využít způsobem odlišným od způsobu deklarovaného v okamžiků získání těchto údajů, budeme o tom uživatele informovat e-mailem. Uživatelé budou v takovém případě mít na výběr, zda umožní nebo neumožní takový nový způsob využití informací. Pokud se však uživatelé odhlásili z veškeré komunikace s našimi stránkami, nebo smazali/deaktivovali svůj účet, nebudeme je kontaktovat, ani nebudeme jejich údaje využívat tímto novým způsobem. A dále, jestliže provedeme jakékoli podstatné změny v našich pravidlech pro ochranu osobních údajů, které ale nijak neovlivní uživatelské informace již uložené v naší databázi, umístíme na našich webových stránkách výrazné prohlášení upozorňující uživatele na tyto změny. V některých případech takto zveřejněné upozornění doprovodíme i e-mailem, v němž uživatele, kteří se přihlásili k odběru informací od nás, upozorníme na změny v našich pravidlech ochrany osobních údajů.


KONTAKTNÍ INFORMACE
Uživatelé, kteří mají nějaké otázky nebo návrhy související s našimi pravidly ochrany osobních údajů, nás mohou kontaktovat následujícími způsoby:
Tel:  +420 261 009 780
Fax: +420 261 009 770
E-mail: stanleywebeurope@stanleyworks.com


STANLEY Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika